Klienci indywidualni

Pomoc doraźna i długoterminowa osób prywatnych i przedsiębiorców – konsultacje, opinie prawne oraz kompleksowe prowadzenie spraw, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej, z zakresu:

 1. Prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
   • prawo przewozowe – pomoc prawna z zakresu branży transportowo-spedycyjnej w języku polskim i angielskim, obsługa zagadnień związanych z ubezpieczeniem OC przewoźnika i szeroko rozumianym przewozem międzynarodowym, z uwzględnieniem uregulowań Konwencji CMR;
   • prawo budowlane – pomoc prawna w prowadzeniu procesu inwestycyjnego; przygotowanie i analiza umowy o roboty budowlane oraz dochodzenie związanych z nią, z uwzględnieniem obsługi prawnej zamawiającego, generalnego wykonawcy i podwykonawców;
   • prawo autorskie –  ochrona osobistych i majątkowych praw twórcy, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich;
   • odszkodowanie i zadośćuczynienie – odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę w związku z wypadkiem komunikacyjnym, błędem w sztuce lekarskiej, uszkodzeniem ciała, zdarzeniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia;
   • umowy cywilnoprawne – sporządzanie i egzekucja roszczeń wynikających z umów  najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, darowizny, sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, leasingu, przewozu i innych umów;
   • prawo spadkowe – zagadnienia związane ze sporządzeniem testamentu, roszczenia z tytułu zachowku, zapisu i polecenia;
   • prawo rodzinne – prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ojcostwa, władzą rodzicielską, wysokością alimentów, rozwodem i separacją;
   • prawo pracy – ochrona pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem roszczeń z tytułu wynagrodzenia, dyskryminacji i mobbingu i zagadnień związanych z zakończeniem stosunku pracy. 

2. Prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

   • spraw socjalnych, w tym z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • spraw z zakresu samorządu terytorialnego, w tym opinie dotyczące zakresu kompetencji, praw i obowiązków organów administracji publicznej oraz sporządzanie skarg na akty, działania i bezczynność tych organów.
  •