Klienci indywidualni

Świadczymy pomoc doraźną i długoterminową, obejmującą porady prawne, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie pism procesowych i pozaprocesowych z zakresu:

 1. Prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Prawa rzeczowego, w tym zagadnień związanych z prawem własności i ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, zastaw, służebności).
 • Zobowiązań, w tym najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, darowizny, umowy sprzedaży, umowy o dzieło i roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, leasingu, przewozu i innych umów.
 • Ochrony prawnej przed działalnością firm windykacyjnych z tytułu roszczeń przedawnionych i z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy.
 • Prawa spadkowego, w tym zagadnienia związane ze sporządzeniem testamentu, dziedziczeniem ustawowym i testamentowym, roszczenia z tytułu zachowku, zapisu i polecenia.
 • Prawa rodzinnego, w tym zagadnienia związane z ustaleniem ojcostwa, władzą rodzicielską, wysokością alimentów, rozwodem i separacją.

Sporządzamy pozwy, umowy, pełnomocnictwa, wypowiedzenia, oświadczenia, statuty i ugody. W każdej sprawie skierowanej na drogę sądową umożliwiamy zastępstwo procesowe Radcy Prawnego, z którym trwale współpracujemy.

2. Prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Spraw socjalnych, w tym z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Spraw budowlano-inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na wycinkę drzew.
 • Spraw z zakresu transportu drogowego, w tym odwołania od kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.
 • Spraw z zakresu samorządu terytorialnego, w tym opinie dotyczące zakresu kompetencji, praw i obowiązków organów administracji publicznej oraz sporządzanie skarg na działania i akty  tych organów.
 • Spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją stowarzyszeń oraz fundacji. 

Oferujemy zastępstwo przed wszelkimi organami administracji publicznej (np. urzędami), wraz z kompleksową obsługą Klienta. Przygotowujemy wnioski, pisma, petycje i skargi.

3. Prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Zagadnień związanych z trwaniem stosunku pracy, w tym roszczenia z tytułu wynagrodzenia, urlopów pracowniczych, naruszenia przepisów bhp, dyskryminacji i mobbingu.
 • Zagadnień związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Przygotowujemy wypowiedzenia i pełnomocnictwa. Udzielamy informacji na temat przysługującego urlopu, wynagrodzenia oraz innych roszczeń z tytułu umowy zawartej na okres próbny, umowy o zastępstwo i umowy o pracę.